Disclaimer & copyright

Disclaimer
Disc Devils Twente garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat eventuele fouten aangaande de website direct worden gecorrigeerd en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het gebruik van deze website is voor eigen rekening en risico.
Disc Devils Twente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ditzelfde geldt voor de directe en indirecte schade die onstaat naar aanleiding van de inhoud van de website, ongeacht of deze informatie door derden is verstrekt. Voorzover al dan niet contractueel is vastgelegd behoudt Disc Devils Twente zich het recht voor om de door derden verstrekte informatie te wijzigen of weigeren.

Copyright
De informatie op de website mag niet door derden worden gewijzigd. Aan alle informatie op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Aangaande haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Disc Devils Twente zich alle rechten voor. Daarnaast is de website en haar content auteursrechtelijk beschermd en behoort het in eigendom toe aan Disc Devils Twente, tenzij anders vermeld.
Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor (commerciële) doeleinden openbaar te maken, dan wel op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, tenzij Disc Devils Twente hiervoor haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent. Wanneer Disc Devils Twente constateert dat het vorenstaande zonder toestemming is gebeurd, zal Disc Devils Twente de benodigde juridische stappen jegens de overtreder ondernemen. De kosten die hiermede gepaard gaan komen voor rekening van de overtreder. Indien iemand van mening is dat aanspraak gemaakt kan worden op de getoonde informatie, dan wel dat de informatie inbreuk maakt op zijn/haar rechten, dient deze persoon daarover schriftelijk contact op te nemen met Disc Devils Twente.